Skjern Å er Danmarks vandrigeste å. Den afvander et opland på ca. 250.000 ha. På lange strækninger opstrøms Borris løber åen i sit naturlige snoede leje.
Mellem Borris og Ringkøbing Fjord er ådalen ændret ved reguleringer og afvandinger i 1900. Ved afvandingen i 1960 blev ca. 4000 ha enge og sumpområder fra Borris til Ringkøbing Fjord omdannet til agerjord. I samme område blev de slyngede og fritløbende åer erstattet af inddigede åløb og kanaler.

Et stort flertal i folketinget besluttede i 1987, at der skulle udarbejdes et projekt for genetablering af Skjern Å systemet. I 1997 kunne Skov- og Naturstyrelsen offentliggøre et detaljeret forslag til genskabelse af naturen. I juni 1998 vedtog Folketinget en anlægslov for projektet. Lov om Skjern Å Naturprojekt
Naturgenopretningsprojektet omfatter de nederste 20 km af Skjern Å. Desuden en del af Omme Å og Gundesbøl Å. Projektområdet omfatter 2200 ha ud af de 4000 ha eng og sump, der blev afvandet i 1960-erne. Resten af det gamle afvandingsområde skal fortsat udnyttes til landbrugsdrift.

Formålet med naturgenopretningen er at genskabe et stort sammenhængende naturområde og forbedre levevilkårene for vilde planter og dyr. Det er samtidigt et mål at genskabe ådalens selvrensende effekt og derved forbedre vandkvaliteten i Ringkøbing Fjord. I det genskabte naturområde vil der blive gode muligheder for friluftsliv.
Anlægsarbejderne blev igangsat i juni 1999 og blev færdige i 2002.